كارنه تير


سند گمركی است برای ترانزيت بين‌المللی كالا در چهارچوب قوانين ((تير)) اين سند در كشور مبدأ صادر شده و حاوی مشخصات كاميون و كالا می‌باشد و به موجب آن وسيله نقليه جاده‌ای از كشور مبدأ از طريق قلمرو  كشورهای بين راهی بدون بازرسی گمركی عبور می‌نمايد البته اين عبور بدون بازرسی نياز به اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد:
 


1_ پلمب وسيله نقليه حامل كالا در گمرك مبدأ
2_ اجرای دستورالعمل حفاظتی برای انواع محفظه و يا كانتينر، به منظور جلوگيری از هرگونه قاچاق
3_ تامين پوشش هرگونه ريسكی در حقوق و عوارض گمركی در طول سفر توسط موسسه ضامن

 

مطالب مرتبط

کنوانسیون تیر