كميسيون گمركی راجع به حمل و نقل بين‌المللی كالا در جاده تحت پوشش كارنه تير