كنوانسيون گمركی راجع به حمل و نقل بين‌المللی كالا تحت پوشش كارنه تير